تهیه صورت وضعیت - تعدیل - اموردفتر فنی

چهارشنبه 20 شهریور 1387

مشاوره و تهیه صورت وضعیت و تعدیل قراردادهای ساختمانی تاسیساتی ژئوتکنیک و... براساس قوانین بین المللی و بخشنامه های سازمان مدیریت

نرم افزارهای قابل استفاده تدبیر تکسان اکسل و ...

با دفاعیه کامل نزد نظارت - مشاور و کارفرما 

  ۱۹۳۷ - ۸۳۸ - ۰۹۱۳ 

 

http://www.metror.ir/