موافقتنامه

باسمه تعالی


موافقتنامه

موضوع پیمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام پیمانکار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


موافقتنامه                                                                                                                                                 1

ایـن موافقتنـامه بـه همـراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شـود، در تاریخ . . . . . . . . . . . . . . بین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، ازیک سو، و  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که در این پیمان، پیمانکار نامیده میشود، ازسوی دیگر طبق مقررات وشرایطی که دراسناد ومدارک این پیمان درج شده است، منعقدمی گردد.

ماده1 . موضوع

موضوع پیمان، عبارتست از :  .

.

.

.

.

.

ماده2 . اسناد و مدارک                                                       

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

هـ) فهرست بها و مقادیرکار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و    استانداردهای فنی.

ز) نقشه ها.

اسـنادتکمیلی که حین اجرای کاروبه منظوراجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شودیابیـن طرفین پیـمان مبادله میگردد نیز جز اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید درچـارچوب اسـناد و مـدارک پیـمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت  مشخصات  فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه  دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگـانگی مربـوط به بهـای کار باشـد، فهرست بها بـر دیگر اسناد و مـدارک پیمان اولویت دارد.


2                                                                                                                                                         موافقتنامه

ماده3 . مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  و   ( به عدد ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر میکند.

 ضریب پیمان برابر است با . . . . . . . . . . . . . .

ماده4 . تاریخ تنفیذ ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان . . . . . . . . . .  ماه است. این مـدت، تابع تغییرات مـوضوع مـاده30 شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تـاریخ نخـستین صورتمجلس تحویل‌کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

پیمانکار متـعهد اسـت از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت . . . . . . . .  ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظـور شـروع عمـلیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده5 . دوره تضمین

حسن انـجام عمـلیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقـت یاتاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط  عمومی تعیین می شود، برای . . . . . . . . . . ماه از سوی پیمانکار، تضمین میگردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

ماده6 .  نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واگذارشده  است که با توجه به مواد 32 و 33 شرایط عمومی  انجام می شود.

ماده7 . نشانی  دو طرف

نشانی کارفرما : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نشانی پیمانکار : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نماینده کارفرما

نماینده  پیمانکار

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضاء

امضاء

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
پست الکترونیکی :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد