آنالیز بالاسری طرحهای عمرانی و غیرعمرانی

یکشنبه 27 دی 1388

آنالیز بالاسری طرح های عمرانی و غیر عمرانی  

 

هرچند بالاسری از برآورد در فهرست بهاء سال ۱۳۸۸ حذف شده اما اطلاع از آنالیز آن برای محاسبات ضریب پیشنهادی پیمان بسیار لازم است : 

  

 

از اینجا دانلود فرمایید

  

 

 

 

 

..