صورت وضعیت و متره برآورد

یکشنبه 26 خرداد 1387

تدریس خصوصی متره برآورد و صورت وضعیت در شهر اصفهان شامل آیتمهای :

۱- معرفی انواع قراردادها و نحوه تهیه صورت وضعیت آنها 

۲-صورت مجالس ؛ نحوه تهیه ؛ معرفی سایتها و مستندات مرجع در تهیه صورتمجالس و صورت وضعیتها

 ۳- نحوه مدیریت دفترفنی مقیم پروژه

۴- نحوه دفاع از صورت وضعیت و صورت مجالس

۵- تعدیل و نحوه محاسبه و دفاعیه آن

۶- تدریس کامل فهرست بهاء و شرح مقدمه و توضیحات و کلیه آیتمهای پر کاربرد آن

۷- آنالیز بهاء

۸- نحوه پیشنهاد قیمت

۹- بررسی بخشنامه های مرتبط با انواع قرارداد و نحوه استفاده در تهیه صورت وضعیتها

۱۰- معرفی نرم افزارهای مرتبط با متره برآورد و در صورت نیاز تدریس آنها

و....

تدریس متره برآورد و صورت وضعیت

یکشنبه 26 خرداد 1387

تدریس خصوصی متره برآورد و صورت وضعیت در شهر اصفهان شامل آیتمهای :

۱- معرفی انواع قراردادها و نحوه تهیه صورت وضعیت آنها 

۲-صورت مجالس ؛ نحوه تهیه ؛ معرفی سایتها و مستندات مرجع در تهیه صورتمجالس و صورت وضعیتها

 ۳- نحوه مدیریت دفترفنی مقیم پروژه

۴- نحوه دفاع از صورت وضعیت و صورت مجالس

۵- تعدیل و نحوه محاسبه و دفاعیه آن

۶- تدریس کامل فهرست بهاء و شرح مقدمه و توضیحات و کلیه آیتمهای پر کاربرد آن

۷- آنالیز بهاء

۸- نحوه پیشنهاد قیمت

۹- بررسی بخشنامه های مرتبط با انواع قرارداد و نحوه استفاده در تهیه صورت وضعیتها

۱۰- معرفی نرم افزارهای مرتبط با متره برآورد و در صورت نیاز تدریس آنها

و....

( تعداد کل: 152 )
<<    1       ...       12       13       14       15       16