لینک ها

یکشنبه 26 مهر 1388

فایل اکسل محاسبه تعدیل

شنبه 4 مهر 1388

- برای دریافت فایلهای اکسل محاسبه تعدیل فهرست بهاء ابنیه و راه و باند بر اساس شاخص های پایه سالهای  1385 تا ۱۳۸۸  با شماره موبایل برنامه های بنده تماس بگیرید. 

www.metror.ir)        ۰۹۱۳۶۳۰۶۴۳۷ )

 

یا با واریز مبلغ ۱۰ هزار تومان برای هر فایل ( تعدیل ابنیه و تعدیل راه و باند ) به حساب جاری سپهر     ۰۱۰۰۵۰۴۴۷۳۰۰۴  بنام احمد رضا جعفرزاده و ارسال شماره فیش واریزی و آدرس ای میل خود به شماره موبایل فوق (  ۰۹۱۳۸۳۸۱۹۳۷ )  فایل آنرا دریافت نمایید. 

www.metror.ir